فرزند هنر باش نه فرزند پدر

فرزند هنر باش نه فرزند پدر

فرزند هنر زنده کند نام پدر

دیروز دنبال یک آدرس می‌گشتم و روی دیوار یک مدرسه این شعر زیبا را دادیم و توی خاطرم ثبت شد.

پ.ن:عکس از Yasinchi مزارشریف