روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

روز معلم مبارک

صرفا به شخصی که در سر کلاس به امر آموزش می پردازد نمی توان معلم گفت ، هر کدام از ما می توانیم معلم یکدیگر باشیم . بعضی اوقات راهنمایی ها و مطالبی را که از بعضی دوستان و اطرافیانمان می شنویم و یاد میگیریم هیچگاه نمیتوان در سر هیچ کلاسی فرا گرفت .
بنده بدینوسیله میخواستم از تمام کسانی که در طول زندگی ، معلم وار و عاشقانه خیرخواه و راهنمای یکدیگر هستند تشکر و قدردانی نمایم.

ویدیو

طلوع آفتاب – ساحل بندرعباس

قطار بندرعباس و بچه‌های با نمک

عامر - زهرا - مریم - شیما

عامر – زهرا – مریم – شیما

یکی از طولانی ترین سفرهای بندرعباسم امروز بود، قطار با تاخیر 90دقیقه ای حرکت کرد و نصف شب هم خراب شد… و ساعت یک رسیدم بندرعباس، تا سیرجان دونفر توی کوپه شماره 4 که منم بودم، کنارم بودن و ادامه مسیر را تنها بودم، نه تا وقتی که صبح چشمم به چندتا بچه کوچیک افتاد که توی راه رو خاله بازی میکردن.ادامه مطلب